Opłaty i druki

Wysokość opłat za licencje na podstawie uchwały Zarządu MZJ z dnia 14 października 2019 na sezon 2020
Wysokość składek członkowskich dla klubów na podstawie uchwały WZ MZJ z dnia 5 czerwca 2018.

REGULAMIN REJESTRACJI i LICENCJONOWANIA
w sezonie jeździeckim 2020 oraz obowiązujące stawki opłat na rzecz MZJ za prawo startu na zawodach regionalnych

L.p Rodzaj opłaty Kwota Uwagi:
1 Roczna składka członkowska Klubu Jeździeckiego 300,00 PLN 600,00 PLN 900,00 PLN Opłata musi być wniesiona przed opłatami za licencje zawodników, wysokość opłaty uzależniona jest od liczby delegatów na WZ MZJ: 1 delegat (0-5 zawodników) – 300zł, 2 delegatów (6-20 zawodników) – 600zł, 3 delegatów (21 i więcej zawodników) - 900zł. Lista klubów z podziałem na ilość delegatów w zakładce Kluby.
2 Licencja roczna zawodnika-seniora i młodego jeźdźca należącego do Klubu zrzeszonego w MZJ* uprawniająca do startu w zawodach regionalnych 70,00 PLN
3 Licencja roczna zawodnika-seniora i młodego jeźdźca bez przynależności klubowej uprawniająca do startu w zawodach regionalnych 250,00 PLN
4 Licencja roczna zawodnika - MŁODZIKA należącego do Klubu zrzeszonego w MZJ* uprawniająca do startu w zawodach regionalnych 0,00 PLN
5 Licencja roczna zawodnika-juniora i juniora młodszego należącego do Klubu zrzeszonego w MZJ* uprawniająca do startu w zawodach regionalnych 50,00 PLN
6 Licencja roczna zawodnika-juniora, juniora młodszego i młodzika bez przynależności Klubowej uprawniająca do startu w zawodach regionalnych 200,00 PLN
7 Licencja roczna konia/kuca upoważniająca do startu w zawodach regionalnych 70,00 PLN
8 Licencja jednorazowa konia 30,00 PLN Licencję należy opłacić przelewem na konto MZJ, w tytule przelewu należy wpisać imię konia oraz nazwę i termin zawodów, a potwierdzenie przelewu należy okazać sędziemu głównemu przed startem. Licencja dotyczy koni stanowiących własność obywateli Polski.
9 Opłata jednorazowa za licencję gościnną dla zawodnika zagranicznego 30,00 PLN Opłatę pobiera organizator Zawodów Regionalnych w Małopolsce a następnie przekazuje ją do MZJ. Warunkiem wykupienia jednorazowej licencji gościnnej jest okazanie Sędziemu Głównemu Zawodów pisemnej zgody właściwej narodowej federacji jeździeckiej z podaniem dyscypliny i stopnia uprawnień sportowych zawodnika.
10 Opłata jednorazowa za licencję gościnną dla konia zagranicznego 30,00 PLN Opłatę pobiera organizator Zawodów Regionalnych w Małopolsce a następnie przekazuje ją do MZJ. Warunkiem wykupienia jednorazowej licencji gościnnej jest okazanie Sędziemu Głównemu Zawodów pisemnej zgody właściwej narodowej federacji jeździeckiej z podaniem dyscypliny i stopnia uprawnień sportowych zawodnika.
11 Licencja EXPRESS zawodnika lub konia +100% ceny podstawowej za daną licencję W przypadku podstawowej stawki opłaty wynoszącej 0zł opłata za licencję express wynosi 100zł. Licencja EXPRESS jest wystawiana w ciągu 48h od wpłynięcia kompletu prawidłowych dokumentów wraz z potwierdzeniem przelewu za licencję podstawową i opłaty za licencje express. Warunkiem wystawienia licencji przed zawodami jest wpłynięcie dokumentów nie później niż do godz. 18:00 na 2 dni przed zawodami.
12 Zmiana terminu zawodów przez organizatora 50,00 PLN Dotyczy zmiany po upływie daty zgłaszania zawodów do Kalendarza Imprez MZJ przewidzianej w Warunkach zgłaszania zawodów do Kalendarza MZJ
13 Odwołanie zawodów przez organizatora 50,00 PLN Zgodnie z Warunkami zgłaszania zawodów do Kalendarza MZJ
14 Brak rozegrania zawodów przez organizatora 100,00 PLN Zgodnie z Warunkami zgłaszania zawodów do Kalendarza MZJ
15 Brak przesłania wyników zawodów przez organizatora w przewidzianym terminie 50,00 PLN Zgodnie z Warunkami zgłaszania zawodów do Kalendarza MZJ termin na przesłanie wyników zawodów wynosi 7 dni (kalendarzowych)

* Klub zrzeszony w MZJ - klub posiadający aktualną licencję regionalną klubu wykupioną w MZJ.

Prosimy o czytelne wypełnianie wniosków ręcznie lub na komputerze.
Wypełnione wnioski należy podpisać ręcznie i opatrzyć pieczątką w miejscu do tego wskazanym.
Wniosek należy wysłać w formie elektronicznej (skan w formacie pdf) na adres e-mail malwzj@gmail.com

WNIOSEK - KLUB.doc WNIOSEK - KOŃ.docx WNIOSEK - ZAWODNIK+RODO.docx wniosek-klub.pdf wniosek-kon.pdf wniosek-zawodnik+RODO.pdf Regulamin zmiany barw klubowych Wniosek o zmianę barw klubowych