Organizatorzy zawodów

Warunki zgłaszania zawodów do Kalendarza MZJ

Małopolski Związek Jeździecki prowadzi Kalendarz Imprez MZJ udostępniony publicznie na stronie internetowej Związku. Kalendarz zawiera wszystkie zawody międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne i towarzyskie rozgrywane na terenie Małopolski.

1. Zgłoszenie zawodów do Kalendarza MZJ jest równoznaczne z akceptacją niżej wymienionych warunków.

2. Zgłoszenie zawodów do Kalendarza MZJ wymaga podania:
a) Daty zawodów
b) Miejsca rozgrywania zawodów
c) Organizatora zawodów wraz z danymi
kontaktowymi
d) Konkurencji i rangi (ZR/ZT)

3. Zgłoszenie zawodów następuje do dnia 10 listopada roku poprzedzającego rok na który uchwalany jest kalendarz imprez.

4. MZJ prowadzi projekt kalendarza na rok następny aktualizowany o nowe wpisy i udostępniony do podglądu na stronie internetowej Związku. Zawody międzynarodowe i ogólnopolskie wpisywane są do kalendarza informacyjnie na podstawie
kalendarza PZJ.

5. Zarząd MZJ do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok na który uchwalany jest Kalendarz Imprez zatwierdza Kalendarz Imprez w drodze uchwały. W przypadku opóźnień w zatwierdzaniu kalendarza centralnego PZJ termin ten może zostać przesunięty nie więcej niż o 10 dni od zatwierdzenia Kalendarza Centralnego przez Zarząd PZJ.

6. Zarząd MZJ zobowiązuje organizatorów imprez rangi ogólnopolskiej o przesyłanie do wiadomości Biura MZJ terminów zgłaszanych do PZJ.

7. Każde dodanie terminu lub zmiana terminu zawodów po uchwaleniu Kalendarza Imprez wymaga uchwały Zarządu i opłaty organizatora w wysokości 100 zł.
a) Z opłaty zwolnione są zmiany liczby dni w których rozgrywane są dane imprezy.
b) Zarząd może w szczególnych przypadkach zwolnić organizatora z opłaty.

8. Organizator jest zobowiązany do przesłania propozycji zawodów do zatwierdzenia do MZJ w terminie 14 dni przed imprezą. W przypadku nie dotrzymania terminu 14 dni opłata wynosi 150 zł. MZJ zatwierdza propozycje w terminie 5 dni od daty wpłynięcia. Upływ terminu bez zajęcia stanowiska przez MZJ jest równoznaczny z zatwierdzeniem propozycji.

9. Odwołanie zawodów wymaga zgłoszenia do MZJ w terminie na 7 dni przed imprezą i opłaty 500 zł. Brak rozegrania zawodów zgłoszonych do kalendarza i niezgłoszenie odwołania zawodów do MZJ w terminie podlega opłacie 800 zł.

10. Organizator jest zobowiązany do przesłania wyników zawodów w terminie 7 dni od zakończenia imprezy.
Przekroczenie tego terminu podlega opłacie 100 zł.

11. Odwołanie imprezy rangi mistrzowskiej (Mistrzostwa Małopolski) w terminie krótszym niż 60 dni przed zgłoszonym terminem podlega opłacie 1000 zł

12. Zarząd MZJ nie przyjmuje zgłoszeń do Kalendarza Imprez od podmiotów które nie uregulowały wpłat za rok poprzedni.

13. Wszystkie daty zawarte w punktach poprzednich oznaczają dni kalendarzowe.

Uchwalono dnia 18.10.2022 (Uchwała 2/10/2022)

  

OPŁATY ZA WPIS DO KALENDARZA MZJ
Uchwała nr 1/11/2020 z dn 17.11.2020
Zarząd MZJ podjął uchwałę o wprowadzeniu wpisowego do kalendarza MZJ dla organizatorów konkurencji ujeżdżenie (A) skoki (B) i WKKW (C) w następującej wysokości:
- Opłata za wpis do kalendarza zawodów w konkurencji skoki przez przeszkody: 100 zł
- Opłata za wpis do kalendarza zawodów w konkurencjach Ujeżdżenie, WKKW: 50 zł
- Pozostałe konkurencje: 0 zł

Regulamin Z Towarzyskich MZJ 2023 wniosek MZJ konkurs na organizacje MM.docx Wzor Propozycji Mzj Zr Zt Skoki 2024 Projekt Kalendarz MZJ 2024 25.03.2024Uchwała 4/04/2023
Mistrzostwa Małopolski w skokach 2024-2028

a) Kolejność organizacji

2024 KJ Facimiech
2025 RC Sosnowice
2026 KJK Szary Michałowice
2027 KJK Pod Żubrem Niepołomice
2028 WLKS Krakus Swoszowice

b) Termin: drugi weekend września

c) Program
Zawody w formule 3 dniowej od piątku do niedzieli. W niedzielę wyłącznie finały MM bez ZRiT. Konkursy MM powinny się odbywać codziennie w najbardziej widowiskowych godzinach dnia.

d) Pula nagród (w tym bony i nagrody rzeczowe)
minimalna: 15 tys zł
zalecana: 20 tys zł lub więcej

e) Wytyczne do organizacji
Gospodarz toru powinien być spoza Małopolski. Zalecana rotacja GT tak aby nie powtarzali się rok do roku.