Organizatorzy zawodów

Warunki zgłaszania zawodów do Kalendarza MZJ 2020

Małopolski Związek Jeździecki prowadzi Kalendarz Imprez MZJ udostępniony publicznie na stronie internetowej Związku. Kalendarz zawiera wszystkie zawody regionalne i towarzyskie rozgrywane na terenie Małopolski.

1. Zgłoszenie zawodów do Kalendarza MZJ jest równoznaczne z akceptacją niżej wymienionych warunków.

2. Zgłoszenie zawodów do Kalendarza MZJ wymaga podania:
a) Daty zawodów
b) Miejsca rozgrywania zawodów
c) Organizatora zawodów wraz z danymi kontaktowymi
d) Konkurencji i rangi (ZR/ZT)

3. Zgłoszenie zawodów następuje do dnia 10 listopada roku poprzedzającego rok na który uchwalany jest kalendarz imprez.

4. MZJ prowadzi projekt kalendarza na rok następny aktualizowany o nowe wpisy i udostępniony do podglądu na stronie internetowej Związku.

5. Zarząd MZJ do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok na który uchwalany jest kalendarz imprez zatwierdza Kalendarz Imprez w drodze uchwały.

6. Każde dodanie terminu lub zmiana terminu zawodów po uchwaleniu Kalendarza Imprez wymaga uchwały Zarządu i opłaty organizatora w wysokości 50 zł.
a) Z opłaty zwolnione są zmiany liczby dni w których rozgrywane są dane imprezy.
b) Zarząd może w szczególnych przypadkach zwolnić organizatora z opłaty.

7. Organizator jest zobowiązany do przesłania propozycji zawodów do zatwierdzenia do MZJ w terminie 21 dni przed imprezą.
MZJ zatwierdza propozycje w terminie 5 dni od daty wpłynięcia. Upływ terminu bez zajęcia stanowiska przez MZJ jest równoznaczny z zatwierdzeniem propozycji.

8. Odwołanie zawodów wymaga zgłoszenia do MZJ w terminie na 7 dni przed imprezą i opłaty 50zł. Brak rozegrania zawodów zgłoszonych do kalendarza i niezgłoszenie odwołania zawodów do MZJ w terminie podlega opłacie 100 zł.

9. Organizator jest zobowiązany do przesłania wyników zawodów w terminie 7 dni od zakończenia imprezy. Przekroczenie tego terminu podlega opłacie 50 zł.

10. Zarząd MZJ nie przyjmuje zgłoszeń do Kalendarza Imprez od podmiotów które nie uregulowały wpłat za rok poprzedni.

11. Wszystkie daty zawarte w punktach poprzednich oznaczają dni kalendarzowe.

Regulamin Zawodów Towarzyskich MZJ.pdf wniosek MZJ konkurs na organizacje MM.docx Kalendarz MZJ 2020.pdf Wzor propozycji MZJ_ZR,ZT_2020 .docx