STATUT
MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO
zatwierdzony na Walnym Zebraniu Małopolskiego Związku Jeździeckiego obradującym w dniu
15-05-2017 roku w Krakowie.


Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1
1. Związek stowarzyszeń o nazwie „Małopolski Związek Jeździecki” - zwany dalej „MZJ” jest związkiem osób prawnych, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w sporcie jeździeckim, rekreacji, turystyce, rehabilitacji konnej.
2. Siedzibą MZJ i jego organów jest Kraków.


§ 2
MZJ posiada osobowość prawną i działa – w szczególności - na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) ze stosowaniem się do innych przepisów obowiązującego prawa.


§ 3
1. Terenem działania MZJ jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. MZJ został utworzony na czas nieoznaczony.
3. MZJ może posiadać status organizacji pożytku publicznego.
4. MZJ może realizować swoje cele poprzez uczestnictwo w strukturach związków sportowych, a w szczególności jako członek Polskiego Związku Jeździeckiego, innych struktur organizacyjnych, a także współdziałać z innymi organizacjami o zbieżnych do swoich celach.
5. MZJ może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. MZJ może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
7. Działalność MZJ opiera się na społecznej pracy jego członków. MZJ może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.


§ 4
1. MZJ może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.
2. MZJ jest neutralny pod względem politycznym, religijnym, etnicznym i rasowym.
3. MZJ może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych założeniach programowych.
4. MZJ działa w oparciu o niniejszy statut oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Rozdział II CELE ZWIĄZKU I SPOSOBY DZIAŁANIA


§ 5
Celami MZJ są:Ten punkt wynika z Ustawy o stowarzyszeniach Art 10.1 pkt1
1. Organizacja współzawodnictwa sportowego oraz krzewienie kultury fizycznej.
2. Popularyzacja i rozwój jeździectwa sportowego, rekreacyjnego, turystyki konnej i rehabilitacji konnej oraz parajeździectwa.
3. Podnoszenie poziomu wyszkolenia w sporcie
4. Reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków.
5. Certyfikacja klubów i ośrodków rekreacyjnych.
6. Dążenie do równouprawnienia amazonek i jeźdźców.
7. Krzewienie idei patriotyzmu oraz postaw obywatelskich wśród swoich członków, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
8. Upowszechnianie dobrych praktyk postępowania z koniem oraz prawidłowych i przyjaznych dla konia metod treningowych.
9. Promowanie dobrego traktowania i opieki nad zwierzętami.
10. Wspieranie i krzewienie idei zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu.
11. Wspieranie inicjatyw związanych z ochroną przyrody.
12. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez propagowanie rywalizacji sportowej.
13. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu ze względu na wiek lub niepełnosprawność.


§ 6
MZJ realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Opracowywanie i uzgadnianie kalendarza imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
2. Uzgadnianie obsad osób oficjalnych na zawodach regionalnych i towarzyskich.
3. Szkolenie jeźdźców, zawodników, szkoleniowców oraz osób oficjalnych w sporcie jeździeckim.
4. Prowadzenie rejestru osób oficjalnych w sporcie jeździeckim, koni, zawodników oraz klubów.
5. Prowadzenie klasyfikacji sportowej zawodników i klubów.
6. Nadawanie klas i licencji sportowych.
7. Organizacja szkoleń.
8. Inicjowanie i podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji statutowych celów i zadań, w tym również prowadzenie działalności gospodarczej.


Rozdział III CZŁONKOWIE MZJ


§ 7
Członkowie MZJ dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.


§ 8
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby prawne, których cele statutowe są zbieżne z celami MZJ i nie mają charakteru zarobkowego.
2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, udzielające MZJ wsparcia finansowo-rzeczowego lub merytorycznego.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby prawne, którym Walne Zebranie nadało taki tytuł za zasługi dla środowiska jeździeckiego.


§ 9
1. Kandydat na członka MZJ składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, numer NIP. Dołącza także kopię statutu oraz odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
2. O przyjęciu w poczet członków MZJ decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu, za pośrednictwem Zarządu.


§ 10
1. Członek zwyczajny MZJ ma w szczególności prawo do:
a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków MZJ i brania udziału w głosowaniu.
b) wybierania i bycia wybranym do organów MZJ.
c) zgłaszania do organów MZJ wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia.
d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez MZJ.
2. Członek zwyczajny MZJ jest zobowiązany do:
a) brania czynnego udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez MZJ.
b) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał organów MZJ.
c) regularnego opłacania składki członkowskiej.


§ 11
1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa.
b) likwidacji członka.
c) wykluczenia.
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a) zalegania z zapłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem.
c) działania na szkodę MZJ.
3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 stwierdza Zarząd w formie uchwały.
5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 2 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały, które należy złożyć za pośrednictwem Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.


§ 12
Wszelkie odwołania dotyczące spraw członkowskich muszą być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu.


§ 13
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna bez względu na jej siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do MZJ za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz MZJ.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.


§ 14
1. Członkiem honorowym może być każda osoba prawna, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla MZJ.
2. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w §11 ust. 2 lit. b – c.


§ 15
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez MZJ, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Przedstawiciel członka wspierającego oraz honorowego mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.


Rozdział IV ORGANY MZJ


§ 16
Organami MZJ są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna


§ 17
Uchwały wszystkich organów MZJ zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.


§ 18
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą w MZJ.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Członków zwyczajne zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
4. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na 30 dni przed jego terminem. Dopuszcza się elektroniczną formę zawiadomienia poprzez pocztę elektroniczną oraz wywieszenie zawiadomienia na stronie internetowej MZJ.
5. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków MZJ. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 60 dni od chwili złożenia wniosku.
6. Do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane bezpośrednio przez Komisję Rewizyjną w przypadku określonym w par 24.pkt 3 ppkt„f” z zachowaniem trybu określonego w Par.18.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.


§ 19
1. Na Walnym Zebraniu Członkowie zwyczajni reprezentowani są przez delegatów. Delegatami są osoby fizyczne, upoważnione przez Członków.
2. Każdemu z członków zwyczajnych przysługuję ilość delegatów zgodna z ilością posiadanych zawodników posiadających aktualną licencję na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego Walne Zebranie.
3. Ilość delegatów wyliczana jest według następującego klucza:
0 do 5 zawodników – 1 delegat
6 do 20 zawodników – 2 delegatów
21 i więcej zawodników – 3 delegatów
4. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos. Każdy delegat może posiadać jeden mandat.
5. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby delegatów, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez delegatów obecnych.
6. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.


§ 20
1. Do kompetencji Walnego Zebrania MZJ w szczególności należy:
a) określanie kierunków działania MZJ.
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności MZJ.
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu MZJ z działalności.
d) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi.
e) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu.
f) wybór i odwoływanie Członków Zarządu.
g) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej.
h) uchwalenie Statutu MZJ lub jego zmiany.
i) nadawanie członkostwa honorowego MZJ.
j) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania MZJ i przeznaczenia jego majątku.
k) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji.
l) podejmowanie uchwał w przypadkach nie określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
m) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania MZJ.
n) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.
o) ustalenie wysokości składki członkowskiej.
2. Walne Zebranie pracuje według regulaminu i ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie MZJ zmieniony lub rozszerzony, nie dotyczy to Nadzwyczajnego Walnego Zebrania MZJ Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania MZJ.
3. Walne Zebranie MZJ po otwarciu go przez Prezesa Zarządu MZJ wybiera Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.


§ 21
1. Wyboru Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym spośród delegatów oraz osób zaproszonych.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4-letnią kadencję i pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej w roku wyborczym.
3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a) pisemnej rezygnacji.
b) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.
c) śmierci członka Zarządu.
4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.


§ 22
1. Zarząd składa się z pięciu do dziewięciu członków w tym Prezesa jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Liczbę członków Zarządu określa w drodze uchwały Walne Zebranie.
2. Walne Zebranie może w czasie trwania kadencji zmienić liczbę członków Zarządu.
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
4. Zarząd kieruje działalnością MZJ i reprezentuje go na zewnątrz.


§ 23
1. Do zakresu działania Zarządu MZJ należy w szczególności:
a) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
b) opracowanie programów działalności MZJ oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.
c) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych oraz w zakresie działalności gospodarczej.
d) powoływanie i rozwiązywanie kolegium sędziów.
e) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, doraźnych i innych ogniw.
f) uchwalanie ich regulaminów oraz nadzorowanie i koordynowanie ich działalności.
g) zwoływanie walnych zgromadzeń.
h) ustalanie zasad płacenia składki członkowskiej.
2. W skład Zarządu MZJ wchodzą osoby wybrane przez Walne Zebranie w liczbie ustalonej przez Walne Zebranie. Przewodniczący komisji problemowych, o ile nie są z wyboru członkami Zarządu MZJ, mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
3. Zarząd może dokooptować do swojego składu nowych członków na wakujące miejsca w liczbie nie większej niż 40% liczby wybranych członków. W przypadku, gdy w trakcie kadencji ilość członków Zarządu spadnie poniżej 60% wybranych, zarząd obowiązany jest zwołać niezwłocznie Walne Zebranie celem dokonania wyborów uzupełniających. Kadencja tak wybranych członków trwa do końca kadencji pierwotnie wybranego zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na miesiąc.
5. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane zdalnie przy użyciu łączności elektronicznej.
6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin pracy Zarządu.


§ 24
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu. Kontrola dotyczy pracy Zarządu jako całości jak również poszczególnych jego członków.
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.
d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich.
e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.
f) w przypadku uchylania się Zarządu od wypełnienia wniosku określonego w par 24.pkt 3 ppkt „e” oraz par. 23 pkt 3. Komisja Rewizyjna ma prawo do samodzielnego zwołania Walnego Zebrania.
4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin pracy Komisji Rewizyjnej.
5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.
7. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swojego składu nowych członków na wakujące miejsca w liczbie nie większej niż 1/3 liczby wybranych członków. W przypadku, gdy w trakcie kadencji ilość członków Komisji Rewizyjnej spadnie poniżej 2/3 wybranych, Zarząd zobowiązany jest zwołać niezwłocznie Walne Zebranie celem dokonania wyborów uzupełniających. Kadencja tak wybranych członków trwa do końca kadencji pierwotnie wybranego Zarządu.


§ 25
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu MZJ.
2. W umowach pomiędzy MZJ a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim MZJ reprezentuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.


Rozdział V PRAWA MAJĄTKOWE I NIEMAJĄTKOWE. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA


§ 28
1. MZJ może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z Prawem o Stowarzyszeniach i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami w szczególności może prowadzić działalność gospodarczą służącą pozyskiwaniu środków na realizacje celów statutowych i w rozmiarach służących realizacji celów statutowych (zgodnie z PKD 2007):
01.43.Z - Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych.
01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich.
58.11.Z - Wydawanie książek.
58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza.
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych.
77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki.
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
85.59.B - Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
93.11.Z - Działalność obiektów sportowych.
93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem.
94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na działalność statutową.


ROZDZIAŁ VI MAJĄTEK MZJ. ZASADY REPREZENTACJI


§ 29
1. Dysponowanie majątkiem MZJ, w tym zbywanie i obciążanie, leży w wyłącznej gestii Zarządu MZJ, przy czym dysponowanie nieruchomościami MZJ przekraczające zakres zwykłego zarządu, wymaga podjęcia uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia MZJ.
2. Majątek MZJ stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz prawa majątkowe.
3. Na fundusze MZJ składają się w szczególności:
a) dochody z organizowanych imprez, szkoleń i wydawnictw;
b) darowizny, zapisy i spadki;
c) dochody osiągane z działalności gospodarczej;
d) dotacje;
e) dochody z majątku własnego;
f) składki członkowskie.
g) opłaty licencyjne
4. Oświadczenia woli w imieniu MZJ składa Prezes samodzielnie lub Wiceprezes z dowolnym członkiem Zarządu
5. Zarząd może upoważnić pracownika MZJ do samodzielnego lub wspólnie z innym członkiem Zarządu reprezentowania go na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. W sprawach działalności gospodarczej może zostać udzielona pracownikowi prokura samoistna lub łączna.
6. W przypadku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem MZJ w stosunku do ich członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
b) przekazywania majątku MZJ na rzecz ich członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu MZJ;
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie władz MZJ, pracownicy oraz ich osoby bliskie.


Rozdział VIII PRZEPISY KOŃCOWE


§ 30
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie MZJ na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków MZJ; § 17 nie stosuje się.
§ 31
1. MZJ może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków MZJ; § 17 nie stosuje się.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu MZJ, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek MZJ, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków MZJ.

Statut wpisany do KRS w dniu 30.01.2018

Statut MZJ 15_05_2017.pdf stary statut MZJ.odt