STATUT Małopolskiego Związku Jeździeckiego:

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.
Związek stowarzyszeń nosi nazwę Małopolski Związek Jeździecki, zwany dalej w skrócie MZJ, jest zarejestrowanym związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej oraz posiada osobowość prawną.

§2

Terenem działalności MZJ jest obszar województwa małopolskiego, siedzibą władz jest miasto Kraków.

§3

MZJ jest stowarzyszeniem samorządnym, posiadającym osobowość prawną, zrzeszającym na zasadzie dobrowolności kluby sportowe prowadzące działalność w dyscyplinie jeździectwa.


§4

MZJ jest członkiem Polskiego Związku Jeździeckiego i działa zgodnie z jego statutem i uchwałami.


§5

MZJ może być członkiem innych związków stowarzyszeń kultury fizycznej o celach zbliżonych lub identycznych z celami MZJ lub z takimi związkami współpracować.


§6

MZJ może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II

Cele i formy działalności.

§7

Celem działalności MZJ jest popularyzacja, rozwój i podnoszenie poziomu sportu jeździeckiego, który MZJ realizuje w oparciu o społeczną aktywność członków, zrzeszonych w nim organizacji, działaczy oraz etatowego personelu.

§8


Dla osiągnięcia celów określonych w §7 MZJ stosuje następujące formy działania:

 1. Zrzesza stowarzyszenia uprawiające sport jeździecki.
 2. Czuwa nad zachowaniem należytych stosunków sportowych pomiędzy swymi członkami oraz nad zachowaniem odpowiedniego poziomu moralnego i wychowawczego wśród zawodników, działaczy i pracowników etatowych.
 3. Organizuje zawody i imprezy sportowe.
 4. Koordynuje i kontroluje działalność swych członków wynikającą z przynależności ich do MZJ.
 5. Opracowuje i uzgadnia kalendarze imprez sportowych.
 6. Szkoli i prowadzi rejestrację sędziów oraz nadaje tytuły sędziów okręgowych.
 7. Organizuje szkolenie instruktorów jeździectwa i jest wyłącznie kompetentny do wydawania opinii niezbędnych przy zatrudnianiu instruktorów i trenerów na terenie swej działalności.
 8. Podejmuje decyzje w sprawie wyróżnień i kar w stosunku do działaczy, sędziów, kadry szkoleniowej i zawodników.
 9. Rozstrzyga spory powstałe pomiędzy członkami MZJ.
 10. Prowadzi klasyfikację sportową zawodników.
 11. Inicjuje i podejmuje z zachowaniem obowiązujących przepisów inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów i zadań, w tym także działalność gospodarczą.

Rozdział III

Członkowie MZJ, ich prawa i obowiązki.

§9

 1. Członkami MZJ mogą być stowarzyszenia sportowe zabezpieczające warunki do uprawienia sportu jeździeckiego, posiadające osobowość prawną oraz sekcje tej dyscypliny sportu działające w innych stowarzyszeniach.
 2. Członków MZJ przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.
 3. Zgłoszenie sekcji jeździeckiej powinno być zaakceptowane przez władzę nadrzędną tej sekcji (klub sportowy lub stowarzyszenie).
 4. Członkami MZJ mogą być Członkowie Honorowi ustanowieni za szczególne zasługi dla rozwoju sportu jeździeckiego.

§10

Członkowie MZJ maja prawo do:

 1. uczestniczenia z głosem stanowiącym w walnym zebraniu MZJ,b. czynnego i biernego prawa wyboru do władz MZJ,
 2. zgłaszania postulatów i wniosków do władz oraz oceny ich działania,
 3. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności MZJ,
 4. uczestniczenia w zawodach, rozgrywkach, obozach, kursach itp. imprezach organizowanych przez MZJ lub w innych, za zgodą Zarządu MZJ.
 5. Członkowie MZJ są obowiązani do:

  a. aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego jeździectwa,
  b. przestrzegania statutu, regulaminu, przepisów obowiązujących w jeździectwie
  oraz czynnego udziału w realizacji celów i zadań MZJ, c. stałego podnoszenia poziomu sportowego i moralnego swych zawodników, trenerów i działaczy,
  c. udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez MZJ,
  e. podporządkowanie się uchwałom i decyzjom władz MZJ,
  f. regularnego opłacania składek członkowskich i innych należności wynikających z prowadzenia działalności sportowej.

§12

 1. Członkostwo w MZJ ustaje w przypadku:
  a. dobrowolnego wystąpienia członka MZJ zgłoszonego ha piśmie do Zarządu, po wcześniejszym uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec MZJ,
  b. rozwiązania się stowarzyszenia, względnie sekcji jeździeckiej w tym stowarzyszeniu.
 2. Członek może być wykluczony, skreślony z listy członków lub zawieszony przez Zarząd MZJ w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów MZJ lub naruszenia postanowień statutu, uchwał lub decyzji MZJ oraz innych przepisów obowiązujących w sporcie jeździeckim.
 3. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu sekcji jeździeckiej uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do uczestniczenia w systemie rozgrywek sportowych.
 4. Od chwały Zarządu o wykluczeniu, skreśleniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym fakcie.

Rozdział IV.

Władze MZJ

§13

Władzami MZJ są:


a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§14

 1.  Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
 2. Uchwały władz MZJ zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.


§15

 1. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków MZJ.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§16

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz MZJ,
b. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. uchwalanie kierunków i programu działania MZJ,
d. wybór Zarządu MZJ,
e. wybór Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
g. podejmowanie uchwał o zmianach statutu i rozwiązaniu MZJ,
h. nadawanie godności Honorowego Członka MZJ osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju jeździectwa,
i. rozpatrywanie odwołań od decyzji i uchwał Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
j. wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Jeździeckiego według zasad ustalonych przez ten Związek,
k. uchwalanie regulaminów wewnętrznych oraz MZJ.

§17

W Walnym Zebraniu udział biorą;

a. z głosem stanowiącym - delegacje wszystkich członków MZJ według zasad ustalonych przez Zarząd MZJ,
b. z głosem doradczym - członkowie zarządu, Komisji Rewizyjnej, o ile nie są delegatami członków MZJ, Członkowie Honorowi oraz zaproszeni goście.

§18

 1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz na dwa lata.
 2. O terminie i miejscu oraz porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem.
 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych.

§19

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane na podstawie:


a. uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,
b. wniosku Komisji Rewizyjnej,
c. wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków MZJ,
d. na skutek jednoczesnego ustąpienia co najmniej 1/3 członków Zarządu.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§20

 1. Zarząd MZJ składa się z 9 -15 osób wybranych na Walnym Zebraniu.
 2. Prezesa wybiera spośród swych członków Zarząd.
 3. Na pierwszym zebraniu Zarządu (gdy nie ma jeszcze Prezesa winien mu przewodniczyć Przewodniczący Walnego Zebrania) następuje jego ukonstytuowanie.
 4. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium składające się z Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika, którzy pomiędzy posiedzeniami Zarządu kierują bieżącą działalnością MZJ.
 5. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§21

Do kompetencji Zarządu należy:


a. reprezentowanie MZJ na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, b. realizowanie wytycznych i zaleceń wynikających z uchwał Walnego Zebrania, c. kierowanie działalnością oraz zarządzanie majątkiem i funduszami MZJ, d. uchwalanie planów działania, planów finansowych,
e. powoływanie komisji specjalistycznych działających na podstawie regulaminów uchwalonych przez Walne Zebranie lub Zarząd,
f. rozstrzyganie sporów wynikłych pomiędzy członkami MZJ w wyniku ich statutowej działalności,
g. przyjmowanie, zawieszanie oraz wykluczanie członków MZJ,
h. wykonywanie innych czynności nie należących do kompetencji Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej.

§22

Zarząd MZJ powołuje jako swe jednostki organizacyjne:


a. Komisję Sędziowską,
b. Komisję Sportową,
c. Komisję Młodzieżową,
d. Komisję Rekreacji i Turystyki Konnej,
e. ewentualnie inne komisje w miarę potrzeby, które to komisje działają na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd.

§23

 1. W przypadku naruszenia postanowień statutowych oraz regulaminowych i przepisów ustanowionych przez Polski Związek Jeździecki i MZJ przysługują Zarządowi uprawnienia nakładania kar na:


a. członków MZJ,
b. działaczy,
c. sędziów,
d. trenerów i instruktorów,
e. zawodników.

 1. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określają odpowiednie regulaminy i postanowienia Polskiego Związku Jeździeckiego.


Rozdział V.

Komisja Rewizyjna.

§24

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjną przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę statutową i finansowo-gospodarczą działalności MZJ,
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach udzielania absolutorium Zarządowi.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych oraz żądania wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości.
 5. 5Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu i innych organów MZJ z głosem doradczym.

Rozdział VI.

Prawo kooptacji do władz MZJ.

§25

 1. W przypadku ustąpienia członka lub z powodu innych przyczyn uszczuplenia składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji do pełnego składu.
 2. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 członków pochodzących z wyboru.


Rozdział VII.

Majątek MZJ.

§26

 1. Majątek MZJ stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze MZJ składają się:


a. dotacje,
b. składniki członkowskie,
c. wpływy z działalności statutowej,
d. zapisy i darowizny,
e. inne wpływy.

§27

 1. Oświadczenia w sprawach majątkowych MZJ składają zawsze dwie osoby:


a. Prezes lub Wiceprezes Zarządu, b. Skarbnik.
2. Dla ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy:
a. Prezesa lub Wiceprezesa,
b. Sekretarza.

§28

Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku Związku wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

Rozdział VIII.

Zmiana statutu i rozwiązanie MZJ.

§29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się MZJ podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Walnego Zebrania.

§30

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu MZJ Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku oraz powołuje Komisję Likwidacyjną.

§31

Uchwała o przeznaczeniu majątku wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.