Nowe przepisy dot. Badań lekarskich

Od 1.03.2019 obowiązują 3 rozporządzenia dotyczące badań lekarskich zawodników – dzieci i młodzieży do 21
roku oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 roku zycia.-

(Wyciąg z treści jest poniżej)
PODSUMOWANIE;
-w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku oraz w odniesieniu do zawodników pomiędzy 19 a
23 rokiem życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej- oprócz lekarza
sportowego,
- jeżeli lekarz podst. op.zd. uzna, że jest niezbędne wydanie orzeczenia przez lekarza sportowego to wydaje
skierowanie do tego lekarza, w celu wydania orzeczenia.
- badanie przeprowadza się co roku , jeżeli lekarz uzna za konieczne to dodatkowo może przeprowadzać
badanie co 6 miesięcy u zawodników do ukończenia 16. roku życia- zależy od decyzji lekarza

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z dnia 27 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o
stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń
1) w § 2 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:
"3. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia orzeczenie może wydać również lekarz
podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), o którym
mowa w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wydanym na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm. 2) ), oraz posiadanej dokumentacji medycznej.
4. W odniesieniu do zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać również lekarz
podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej.
5. W przypadku gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzi, że:
1) zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i
możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym wykracza poza zakres
profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub
2) jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa
we współzawodnictwie sportowym
- wydaje skierowanie do lekarza, o którym mowa w ust. 1 albo 2, w celu wydania orzeczenia."
3. Badanie okresowe przeprowadza się:
1) co 12 miesięcy - w przypadku badań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-7;
2) dodatkowo co 6 miesięcy - w przypadku badań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, u zawodników do
ukończenia 16. roku życia, jeśli wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego;
"5. Badanie kontrolne obejmuje ogólne badanie lekarskie oraz badania specjalistyczne i diagnostyczne
uwarunkowane stanem zdrowia. Badania kontrolne wykonuje się u zawodników, którzy podczas uprawiania
sportu doznali urazów, w tym urazów głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.

§ 2.

1. Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na
jaki zostały wydane.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do
ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
§ 1.
"5. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia orzeczenie, o którym mowa w ust. 4,
może również wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego
(bilansu zdrowia), o którym mowa w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej wydanym na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, oraz posiadanej dokumentacji medycznej.
6. W przypadku gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzi, że:
1) zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i
zdolności do uprawiania danego sportu wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu
zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub
2) jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu
- wydaje skierowanie do lekarza, o którym mowa w ust. 1 albo 2, w celu przeprowadzenia badania, o którym
mowa w § 1, oraz wydania orzeczenia.".
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
§ 1.
3) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
"6. Wstępne badania lekarskie dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o wydanie
orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do uprawniania danego sportu obejmują:
7. Okresowe badania lekarskie dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem
życia przeprowadza się:
1) co roku:
3) dodatkowo co 6 miesięcy - w przypadku badań, o których mowa w pkt 1 lit. a-c, u zawodników do
ukończenia 16. roku życia, jeśli wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa

KOMUNIKAT badania lekarskie - lekarze uprawnieni.pdf