Uchwała 280/05/2019
Zarząd Małopolskiego Związku Jeździeckiego w dn. 14.05.2019 r. podjął uchwałę drogą elektroniczną o zwołaniu w dn. 17.06.2019 (I termin 18:00, II termin 18:30) Zwyczajnego Walnego Zebrania MZJ w miejscu:
WLKS Krakus; ul. Moszyńskiego 9; 30-698 Kraków.
Do ważności udziału delegatów w Walnym Zebraniu konieczne jest pisemne upoważnienie wystawione przez Klub zgodne ze statutem Klubu.

Proponowany porządek Obrad WZ MZJ:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
3. Zatwierdzenie Porządku Obrad Walnego Zebrania
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Wniosków
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu MZJ za okres od 5.06.2018 do 17.06.2019
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 5.06.2018 do 17.06.2019
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
13. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
14. Wolne wnioski.
15. Sprawozdanie Komisji Wniosków
16. Głosowanie w sprawach zgłoszonych wniosków
17. Zamknięcie Zebrania

ZA: 8
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0