Walne Zebranie Sprawozdawczo-statutowe

Drodzy członkowie MZJ. Zapraszamy na Walne Zebranie które obradować będzie nad niezwykle ważnym zagadnieniem jakim jest zmiana statutu MZJ. Przypominamy że zgodnie z obecnie obowiązującym statutem jego zmiana wymaga obecności połowy ogólnej liczby członków WZ.

UCHWAŁA 141/04/2017
Zarząd Małopolskiego Związku Jeździeckiego w dn.12.04.2017 r. podjął uchwałę o zwołaniu w
dn. 15.05.2017 r. (I termin 18:00, II termin 18:30) Walnego Zebrania Sprawozdawczo-
Statutowego MZJ w siedzibie MZJ.
Do ważności udziału delegata w Walnym Zebraniu konieczne jest:
1. Pisemne upoważnienie wystawione przez Klub zgodne ze statutem Klubu.
2. Składka członkowska klubu opłacona do dnia ogłoszenia uchwały

Proponowany porządek Obrad WZ MZJ:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
3. Zatwierdzenie Porządku Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Statutowego
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Wniosków
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu MZJ z
a okres od 7.11.2016 do 15.05.2017
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres
od 7.11.2016 do 15.05.2017
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi MZJ.
14. Przedstawienie projektu Statutu MZJ przez Komisję Statutową.
15. Dyskusja nad projektem Statutu MZJ.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu MZJ.
17. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
18. Wolne wnioski.
19. Sprawozdanie Komisji Wniosków
20. Głosowanie w sprawach zgłoszonych wniosków
21. Zamknięcie Zebrania