Informujemy że Walne Zebranie Zwyczajne MZJ odbędzie się 17.06.2019 (I termin 18:00, II termin 18:30) w miejscu: WLKS Krakus; ul. Moszyńskiego 9

Zasady udziału delegatów w WZ określa § 19 statutu:

1. Na Walnym Zebraniu Członkowie zwyczajni reprezentowani są przez delegatów. Delegatami są osoby fizyczne, upoważnione przez Członków.
2. Każdemu z członków zwyczajnych przysługuję ilość delegatów zgodna z ilością posiadanych zawodników posiadających aktualną licencję na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego Walne Zebranie.
3. Ilość delegatów wyliczana jest według następującego klucza:
0 do 5 zawodników – 1 delegat
6 do 20 zawodników – 2 delegatów
21 i więcej zawodników – 3 delegatów
4. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos. Każdy delegat może posiadać jeden mandat.

Uchwała 280/05/2019
Zarząd Małopolskiego Związku Jeździeckiego w dn. 14.05.2019 r. podjął uchwałę drogą elektroniczną o zwołaniu w dn. 17.06.2019 (I termin 18:00, II termin 18:30) Zwyczajnego Walnego Zebrania MZJ w miejscu:
WLKS Krakus; ul. Moszyńskiego 9; 30-698 Kraków.
Do ważności udziału delegatów w Walnym Zebraniu konieczne jest pisemne upoważnienie wystawione przez Klub zgodne ze statutem Klubu.

Proponowany porządek Obrad WZ MZJ:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
3. Zatwierdzenie Porządku Obrad Walnego Zebrania
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Wniosków
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu MZJ za okres od 5.06.2018 do 17.06.2019
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 5.06.2018 do 17.06.2019
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
13. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
14. Wolne wnioski.
15. Sprawozdanie Komisji Wniosków
16. Głosowanie w sprawach zgłoszonych wniosków
17. Zamknięcie Zebrania

ZA: 8
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0

W załączeniu zestawienie liczby zawodników zrzeszonych w klubach członkowskich na dzień 31.12.2018

z poważaniem
Zarząd MZJ

zestawienie kluby MAL 2019.pdf