Walne Zebranie MZJ 5.06.2018

Zapraszamy na WZ MZJ które odbędzie się 5.06.2018 (I termin 18:00, II termin 18:30) w miejscu:
Uniwersytet Rolniczy ul. Balicka 116 B sala 15. Przypominamy że będzie to pierwsze WZ MZJ po wejściu w życie nowego statutu.

Zasady udziału delegatów w WZ określa § 19 statutu:

1. Na Walnym Zebraniu Członkowie zwyczajni reprezentowani są przez delegatów. Delegatami są osoby fizyczne, upoważnione przez Członków.
2. Każdemu z członków zwyczajnych przysługuję ilość delegatów zgodna z ilością posiadanych zawodników posiadających aktualną licencję na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego Walne Zebranie.
3. Ilość delegatów wyliczana jest według następującego klucza:
0 do 5 zawodników – 1 delegat
6 do 20 zawodników – 2 delegatów
21 i więcej zawodników – 3 delegatów
4. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos. Każdy delegat może posiadać jeden mandat.

Uchwała 210/05/2018
Zarząd Małopolskiego Związku Jeździeckiego w dn. 4.05.2018 r. podjął uchwałę o zwołaniu w
dn. 5.06.2018 (I termin 18:00, II termin 18:30) Zwyczajnego Walnego Zebrania MZJ w miejscu:
Uniwersytet Rolniczy ul. Balicka 116 B.
Do ważności udziału delegatów w Walnym Zebraniu konieczne jest pisemne upoważnienie wystawione przez Klub zgodne ze statutem Klubu.

Proponowany porządek Obrad WZ MZJ:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
3. Zatwierdzenie Porządku Obrad Walnego Zebrania
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Wniosków
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu MZJ za okres od 15.05.2017 do 5.06.2018
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 15.05.2017 do 5.06.2018
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
13. Ustalenie wysokości składek członkowskich MZJ.
14. Wybór dodatkowych delegatów rezerwowych na WZ PZJ.
15. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
16. Wolne wnioski.
17. Sprawozdanie Komisji Wniosków
18. Głosowanie w sprawach zgłoszonych wniosków
19. Zamknięcie Zebrania

Poniżej zestawienie liczby zawodników zrzeszonych w klubach członkowskich na dzień 31.12.2017

zestawienie kluby MAL.pdf